fbpx
Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden - Het Koetshuys Koelemij

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Koetshuys Koelemij tevens handelend onder de naam “Het Koetshuys”, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze

Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.  Het Koetshuys Koelemij wordt in deze Voorwaarden aangehaald als “Het Koetshuys”.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Het Koetshuys worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Koetshuys worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Koetshuys ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Voor zover wordt gesproken over (kern-)lid, (kern-)leden of lidmaatschap merkt Het Koetshuys op dat dit niet een lid is zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de rechtspersoon vereniging.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Het Koetshuys zijn vrijblijvend en Het Koetshuys behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Koetshuys. Het Koetshuys is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Koetshuys dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Het Koetshuys zal bestellingen geplaatst door personen van onder de zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per ideal, per bank of per vooruitbetaling. 

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank of bij vooruitbetaling in de winkel. Indien Het Koetshuys na drie (3) weken geen betaling heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. 

3.4 Indien belasting van uw bankrekening niet heeft plaats kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Het Koetshuys bent u een administratievergoeding van tien euro (€10,-) verschuldigd. Indien Het Koetshuys haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente en de administratievergoeding, tevens de incassokosten verschuldigd. Deze bedragen vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van zevenendertig euro en vijftig cent (€ 37,50) exclusief BTW.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Het Koetshuys gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering geschiedt alleen in Nederland binnen 21 dagen na ontvangst van betaling. Indien Het Koetshuys voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd, wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de bestelling te annuleren.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Bijdrage aan de bezorging is € 4,95 per bestelling binnen Nederland.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Het Koetshuys verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het Koetshuys geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Het Koetshuys garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Koetshuys daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen twee (2) werkdagen, doch uiterlijk binnen één (1) week na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan Het Koetshuys te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.3 Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk twee (2) weken na datum vermeld op de orderbevestiging.

7.4 Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Het Koetshuys als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Het Koetshuys, dan wel tussen Het Koetshuys en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Het Koetshuys, is Het Koetshuys niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Koetshuys en mits – bij  een bestelling via de website van Het Koetshuys – , Het Koetshuys u op de website heeft geïnformeerd hoe u van ongewilde handelingen op de hoogte kunt geraken, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Koetshuys in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Koetshuys gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Victoire kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Het Koetshuys schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Het Koetshuys gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Het Koetshuys schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Het Koetshuys gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Het Koetshuys deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Koetshuys in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Koetshuys vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Het Koetshuys is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Het Koetshuys verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten uitsluitend van Het Koetshuys. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt een brief sturen naar Het Koetshuys, Bloemendaalseweg 256, 2051 GN, Overveen, danwel een e-mail sturen naar freek@koetshuysbloemen.nl.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.